Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023)
06/12/2022 09:05
Hướng dẫn số 76-HD/BTGTW ngày 04/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023)
Đính kèm: » hd-76-btgtw.pdf