Thông báo tham dự tập huấn và cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu cá nhân lên phần mềm Quản lý cán bộ CCVC để đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia
31/05/2023 09:34
Thông báo tham dự tập huấn và cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu cá nhân lên phần mềm Quản lý cán bộ CCVC để đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia

Video hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn

 Phần mềm