ThS. Nguyễn Văn Thịnh

Trưởng phòng

Email: thinhtcvinh@gmail.com

Điện thoại: 0904655577

 ThS. Hồ Xuân Bằng

Phó Trưởng phòng

Email: hobangktv@gmail.com

Điện thoại: 0912297794

 ThS. Nguyễn Thị Bình

Chuyên viên

Email: binhspktv90@gmail.com

Điện thoại: 0971653686

ThS. Trần Lê Hà

Chuyên viên

Email: tranlehaktv@gmail.com