Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ và Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
31/07/2020 09:16
Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ Nội vụ và Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế