Nghị định số 113/2018/NĐ - CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ - CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế
31/07/2020 09:13
Nghị định số 113/2018/NĐ - CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ - CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế