I. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị hành chính thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự của Trường. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo bồi dưỡng, quản lý viên chức, công tác pháp chế, chế độ chính sách, an toàn lao động, các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý hiện hành.

II. Nhiệm vụ  

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự theo từng giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

2. Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và công tác pháp chế trong Nhà trường;

3. Tham mưu công tác quản lý và sử dụng nhân lực; công tác xây dựng quy hoạch cán bộ; Thực hiện thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ và xử lý kỷ luật viên chức theo phân cấp quản lý hiện hành;

4. Chủ trì xây dựng quy định nội bộ về công tác tổ chức, cán bộ (quy chế làm việc; quy chế tổ chức cán bộ và chế độ nội bộ; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm; v.v..); quy định quan hệ công tác và lề lối làm việc của các đơn vị trong Trường;

5. Tham mưu công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng, tiếp nhận, thuyên chuyển công chức, viên chức và người lao động;

6. Theo dõi và chủ trì tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hằng năm theo quy định; 

7. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức phù hợp với vị trí việc làm, quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của Trường;

8. Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động;  

9. Chủ trì thực hiện công tác bảo hộ an toàn lao động;

10. Quản lý hồ sơ viên chức và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động (tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, phép, hưu trí, hiếu hỉ, bảo hiểm thân thể, độc hại, trách nhiệm, v.v…);

11. Phối hợp với Phòng Đào tạo và Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng rà soát trình Hiệu trưởng ký các văn bằng chứng chỉ thuộc lĩnh vực đào tạo của Trường;

12. Thực hiện các thủ tục nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển loại viên chức;

13. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật viên chức và các hội đồng khác theo quy định hiện hành;

14. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được Hiệu trưởng ủy quyền ký một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách như xác minh hồ sơ, lý lịch, tiền lương, viên chức; v.v…

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.