BCH CHI BỘ TỔ CHỨC - TÀI CHÍNH, NHIỆM KỲ 2020-2022

ThS. Nguyễn Văn Thịnh

Bí thư chi bộ

ThS. Hồ Xuân Bằng

Phó Bí thư chi bộ

ThS. Trần Minh Đức

Chi ủy viên